CYFROWA SZKOŁA – krok po kroku

Data utworzenia: 12/04/2012 / Autor: admin / Kategoria: Tablice interaktywne

 Tryb realizacji programu rządowego

Krok 1. W terminie określonym w harmonogramie realizacji programu, dyrektorzy szkół, po zasiegnięciu opini rady pedagogicznej, przekażą do organów prowadzących wnioski o udzial w programie. Wniosek dyrektora szkoły zawiera:

 • nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail;
 • informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 mieszkańców;
 • przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV w roku szkolnym 2012/2013, oszacowaną na podstawie liczby uczniów klas III według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
 • liczbę nauczycieli uczących w klasach IV według danych SIO na dzień 30 września 2011 r., w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne w wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d;
 • informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy, inne urządzenia i narzędzia informatyczne wykorzystywane do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą lub o planach wprowadzania takich rozwiązań;
 • informację o wariancie wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów, o którym mowa w § 5 ust. 1;
 • w przypadku, gdyby wniosek dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany – informację o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie;
 • kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych;
 • wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.

Dyrektor szkoły, sporządzając kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych:

 • w pierwszej kolejności uwzględnia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne zapewniające uzyskanie funkcjonalności określonych w załączniku nr 2;
 • następnie, jeżeli w wyniku uzyskania funkcjonalności określonych w załączniku nr 2 nie została wyczerpana kwota maksymalnej wysokości wsparcia finansowego, w ramach pozostałych środków, może uwzględnić wyposażenie szkoły w inne pomoce dydaktyczne określone w załączniku nr 1.

Krok 2. Organy prowadzące weryfikują wnioski dyrektorów szkół pod wzgledem prawidłowości danych zawartych we wnioskach. Następnie organ prowadzący wystepuje do wojewody właściwego ze wzgledu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Wniosek organu prowadzącego zawiera:

 • Listę szkół zgłoszonych do udziału w programie, z podziałem na szkoły małe, średnie i duże, wskazaniem wariantów wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów wybranych przez poszczególne szkoły i podaniem informacji o wyborze drugiego wariantu albo o odstapieniu od udziału w programie (w przypadku, gdyby wniosek szkoły dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany do udziału w programie);
 • Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
 • Informacje o wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w programie. Do wniosku organ prowadzący dołącza oryginał wniosków dytektorów szkół o udział w programie.

Krok 3. Wojewoda powołuje min. 4-osobowy zespół do przeprowadzenia oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikacji szkół do udziału w programie. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

Krok 4. Zespół dokonuje podziału środków budżetu państwa w ramach limitu przewidzianego na województwo w stosunku do szkół zgłoszonych do udziału w programie, uwzględniając sumę wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego w podziale na szkoły małe, średnie i duze oraz warianty I i II. Z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie wskazując szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym.

Krok 5. Wojewoda przekazuje do ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o łącznej wysokości przyznanego wsparcia finansowego, wraz z kopią protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

Krok 6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w termienie okreslonym w harmonogramie realizacji programu, wystepuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa dla poszczególnych województw zaplanowanych w rezerwie celowej oraz informuje wojewodów o wysokości przyznanych środków.

Krok 7. Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym szkoły zakwalifikowane do udziału w programie.

Krok 8. Wojewoda kontroluje sposób wykorzystania dotacji.

Tagi: ,